Ambtseed, privacy, persvrijheid?

Het woord is aan de rechter of de politiek....

Loading

Als het aan de landsadvocaat ligt dan mogen er nooit gezichten of foto’s worden gepubliceerd van ambtenaren die (mogelijk) in strijd hebben gehandeld met de ambtseed. Waarom mag dat wel bij technisch directeuren van voetbalclubs, ceo’s van bedrijven en anderen. En waarom niet bij ambtenaren?

Is de ambtseed een waarborg voor het ‘om alles vrijwaren’ van ambtenaren?

De slachtoffers van het Kindertoeslag Schandaal, de onterechte uithuisplaatsingen kunnen er over meepraten. Ambtenaren die zich veilig wanen omdat ze nu eenmaal ambtenaar zijn. Een ambtseed afleggen om vervolgens ongezien en ongestraft in strijd met die ambtseed te handelen?

FORMULE AMBTSEED / -BELOFTE

  • Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.
  • Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.
  • Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.
  • Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

Eed: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”, of“

“Zo waarlijk helpe Allah de Erbarmer, de Barmhartige”, of andere godsdienstige verwijzing

Belofte: “Dit verklaar en beloof ik”

bron: overheid.nl
  • Mag je als beëdigd ambtenaar achteraf een valse melding doen, waardoor een rijschoolhouder wordt geschorst?
  • Mag je als beëdigd ambtenaar zwijgen als je de wetenschap hebt dat iemand ten onrechte een poging tot zware mishandeling ten laste wordt gelegd?
  • Mag je als beëdigd ambtenaar bewust iemand ‘hard aanpakken’ in opdracht van een meerdere?
  • Mag je als beëdigd ambtenaar bewijzen weggooien, om een WOO te frustreren?
  • Mag je als beëdigd ambtenaar liegen, bedriegen of intimideren?

Onze redactie is van mening dat ‘foute’ ambtenaren net als ‘foute’ journalisten of ‘foute’ voetbalmakelaars in de media met naam, toenaam en foto mogen worden afgebeeld.

Het zou beter zijn als burgers bij één loket melding kunnen doen van schendingen van de ambtseed. En nee, dat is niet de Nationale Ombudsman, want die wordt bewust door instanties overladen met klachten…

Volgende maand een vijfluik over vijf lokale CBR medewerkers waar ons onderzoek in Enschede mede op gericht is…..